Hỗ trợ tân thủ – mốc thưởng đạt lever

Bổn trang xin thông tin chi tiết đến toàn thể quý tân thủ về hỗ trợ tân thủ của sever như sau .
1/ Khi open sever sẽ hỗ trợ tân thủ như sau .
+ Nhận ngay cấp 80 .
+ 5 bình tiên thảo lộ thường .
+ 100 mảnh sơn hà xã tắc .
+ 1 thần hành phù vĩnh viễn .
+ 1 thổ địa phù 1000 lần .
2/ Nhận hỗ trợ khi đạt mốc lever .
– Đạt mốc lever 80 .
+ 11 cấp kỹ năng 90 .
+ 1 bộ trang bị an bang .
+ 1 bộ trang bị định quốc .
+ 1 ngựa chiếu dạ ( 1 ngày ) .
– Đạt mốc lever 100 .
+ 1 ngựa phi vân 20 ngày .
+ 1 bộ trang bị thanh câu không khóa .
– Đạt mốc lever 120 .
+ 10 cấp kỹ năng 120 .
+ 1 trang sức cấp 1 .
+ 1 ngũ hành ấn cấp 1 .
– Đạt mốc lever 140 .
+ 11 cấp kỹ năng 150 .
+ 1 đồ phổ vân lộc khóa .
+ 1 vân lộc kỳ binh thạch khóa .
– Đạt mốc lever 160 .
+ 10 cấp kỹ năng 180 .
+ 3 đồ phổ vân lộc khóa .
+ 3 vân lộc kỳ binh thạch khóa .
– Đạt mốc lever 180 .
+ 1 bắc đẩu chuyển sinh thuật .
+ 3 đồ phổ thương lang khóa .
+ 3 thương lang kỳ binh thạch khóa .
– Đạt mốc lever 200 .
+ 5 kỳ binh đơn .
+ 5 ngũ hành đơn .
+ 3 thuần mã đơn .