Thông tin hoạt động võ lâm phong sơn

Hoạt động cày xu võ lâm phong sơn .

🔥Lồng đèn Bang Hội + Mỹ nữ lồng đèn : 20h30 Giờ mỗi ngày .
♦Phần thưởng khi mở lồng đèn .
+ Tiền đồng : 15.000 .
+ Hành hiệp lệnh : 2000 .
+ Cỏ tươi : 50 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 50 .
♦Phần thưởng khi tiêu diệt Thánh nữa bảo kê .
+ Tiền đồng : 5000 .
🔥Boss Kiếm Tiên Lý Bạch Chiến Lông Động: 19h30 mỗi ngày .
♦Phần Thưởng Tiêu Diệt Boss .
+ Tiền đồng : 15.000 .
+ Hành hiệp lệnh : 2000 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 50 .
+ Cỏ tươi : 50 .
+ Càn khôn song tuyệt bội ( random ) .
+ Tín vật môn phái ( Random ) .
+ Bí kiếp kỹ năng 150 ( Random ) .
+ Diệu dương lệnh ( Random hiếm ) .
+ Trang bị hắc thần ( Random hiếm ) .
+ Trang bị vũ liệt ( Random hiếm ) .
♦Phần thưởng mở rương boss ngẫu nhiên nhận được .
+ Hành hiệp lệnh : 10 .
+ Tiền đồng : 30 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 2 .
+ Cỏ tươi : 3 .
🔥Đua Thú 18h00 Mỗi Ngày .
♦Phần thưởng Top 30 về đích nhanh nhất .
+TOP1 : 3 tỷ exp , 5000 tiền đồng , 1000 hành hiệp lệnh , 20 sách hướng dẫn phối ngựa , 20 cỏ tươi , 3 xu may mắn .
+TOP2 : 2 tỷ 500 triệu exp , 4000 tiền đồng , 800 hành hiệp lệnh , 15 sách hướng dẫn phối ngựa , 15 cỏ tươi , 2 xu may mắn .
+TOP3 : 2 tỷ exp , 3000 tiền đồng , 500 hành hiệp lệnh , 10 sách hướng dẫn phối ngựa , 10 cỏ tươi , 1 xu may mắn .
+TOP4-10 : 2 tỷ exp , 2000 tiền đồng , 500 hành hiệp lệnh , 8 sách hướng dẫn phối ngựa , 8 cỏ tươi .
+TOP11-20 : 1 tỷ 500 triệu exp , 1000 tiền đồng , 200 hành hiệp lệnh , 5 sách hướng dẫn phối ngựa , 5 cỏ tươi .
+TOP11-20 : 1 tỷ exp , 500 tiền đồng , 100 hành hiệp lệnh .
🔥Tống Kim: 21h mỗi ngày .
♦Phần thưởng top .
+ TOP1 : 13.000 xu , 1000 hành hiệp lệnh , 20 sách hướng dẫn phối ngựa , 20 cỏ tươi .
+ TOP2 : 10.000 xu , 800 hành hiệp lệnh , 15 sách hướng dẫn phối ngựa , 15 cỏ tươi .
+ TOP3 : 8.000 xu , 500 hành hiệp lệnh , 10 sách hướng dẫn phối ngựa , 10 cỏ tươi .
+ TOP4-6 : 5.000 xu , 500 hành hiệp lệnh , 10 sách hướng dẫn phối ngựa , 10 cỏ tươi .
+ TOP7-10 : 5.000 xu , 300 hành hiệp lệnh , 5 sách hướng dẫn phối ngựa , 5 cỏ tươi .
♦Kết Thúc Trận đánh Nhận Tại NPC Tổng Quản Tống Kim .
♦Phần thưởng đạt mốc tích điểm các trận trong ngày : 11h , 13h , 15h , 17h , 19h , 21h , 23h .
+ Đạt trên 1000 điểm : 20 xu , 15 hành hiệp lệnh .
+ Đạt trên 3000 điểm : 30 xu , 20 hành hiệp lệnh .
+ Đạt trên 6000 điểm : 80 xu , 50 hành hiệp lệnh .
+ Đạt trên 10000 điểm : 200 xu , 100 hành hiệp lệnh , 5 sách hướng dẫn phối ngựa , 5 cỏ tươi .
+ Đạt trên 30000 điểm : 300 xu , 200 hành hiệp lệnh , 10 sách hướng dẫn phối ngựa , 10 cỏ tươi .
+ Đạt trên 50000 điểm : 500 xu , 500 hành hiệp lệnh , 15 sách hướng dẫn phối ngựa , 15 cỏ tươi .
Lưu Ý dọn trống rương kết thúc trận đánh quà sẽ tự bay vào rương .
🔥Kiếm Gia .
♦Phần thưởng qua ải : 80 triệu exp , 10 tiền đồng , 2 hành hiệp lệnh .
♦Phần thưởng giết boss cuối .
+ Tiền đồng : 200 .
+ Hành hiệp lệnh : 100 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 5 .
+ Cỏ tươi : 5 .
🔥Viêm Đế .
♦Phần thưởng qua ải : 10 tiền đồng , 2 hành hiệp lệnh .
♦Phần thưởng giết boss cuối .
+ Tiền đồng : 200 .
+ Hành hiệp lệnh : 100 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 5 .
+ Cỏ tươi : 5 .
🔥Vượt Ải .
♦Phần thưởng qua ải : 10 tiền đồng , 2 hành hiệp lệnh .
♦Phần thưởng qua ải 28 .
+ Tiền đồng : 80 .
+ Hành hiệp lệnh : 30 .
+ Hộp quà event : 200 .
🔥Boss HKMP : 2h , 4h , 6h , 8h , 10h , 12h , 14h , 16h , 18h , 22h.
♦Phần thưởng khi tiêu diệt boss .
+ Tiền đồng : 50 .
+ Tiền vạn : 200 vạn lượng .
+ Hành hiệp lệnh : 10 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 1 .
+ Cỏ tươi : 1 .
♦Các vật phẩm radom có tỉ lệ rợi .
+ Bí kiếp kỹ năng 150 .
+ Bảo rương nguyệt khuyết .
+ Càn khôn song tuyệt bội .
🔥Hoạt động tín sứ.
♦Phần thưởng lần 1 .
+ Tiền đồng : 10 .
+ Hành hiệp lệnh : 2 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 1 .
+ Điểm kinh nghiệm : 500 triệu .
♦Phần thưởng lần 2 .
+ Tiền đồng : 20 .
+ Hành hiệp lệnh : 3 .
+ Sách hướng dẫn phối ngựa : 3 .
+ Cỏ tươi : 1 .
+ Điểm kinh nghiệm : 800 triệu .
🔥Phong lăng độ : 9h , 12h , 15h , 18h , 23h.
♦Phần thưởng khi đi đến bờ bến lạ .
+ Điểm exp : 20 tỉ cộng dồn .
+ Hành hiệp lệnh : 2 .
+ Tiền đông : 5 .
♦Phần thưởng tiêu diệt boss thủy tặc .
+ Hành hiệp lệnh : 100 .
+ Tiền đông : 300 .